Ochrona danych

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych zamieszczonym poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych w tym serwisie odbywa się przez operatora serwisu. Dane kontaktowe można znaleźć w części „Wskazówka dotycząca organu odpowiedzialnego” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są zbierane w momencie, gdy nam je przekazujesz. Może to być np. Mogą to być na przykład dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Pozostałe dane zbierane są automatycznie lub za Twoją zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas Twojej wizyty na stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas dostępu do strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych zbierana jest w celu zapewnienia bezbłędnego działania serwisu. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo otrzymać bezpłatnie informację o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Masz również prawo żądać sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać. Masz również prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Możesz w każdej chwili skontaktować się z nami w tej sprawie lub jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych.

Narzędzia analityczne i strony trzecie

Kiedy odwiedzasz tę stronę, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.
 

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

VuH Verkehrsunfall-Hilfe GmbH
Dyrektor Zarządzający: Rico Nattke
Ostrower Wohnpark 1
03046 Cottbus

telefon: +49 (0)800 70 97 110
e-mail: info@verkehrsunfallhilfe.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu ich przetwarzania. Jeżeli złożysz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieli inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania danych podatkowych lub handlowych); W tym ostatnim przypadku usunięcie następuje po ustaniu powyższych przyczyn.

Ogólne informacje o podstawach prawnych przetwarzania danych w tym serwisie

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Art. 6 ust.1 lit.a RODO lub Art. 9 ust.2 lit. W przypadku wyrażenia wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się także na podstawie Art. 49 ust.1 lit.a RODO. Jeżeli wyraziłeś zgodę na zapisywanie plików cookies lub dostęp do informacji na Twoim urządzeniu (np. poprzez pobieranie odcisków palców urządzenia), przetwarzanie danych będzie odbywać się także na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Jeśli Twoje dane są niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przedumownych, przetwarzamy Twoje dane na podstawie Art. 6 ust.1 lit.b RODO. Ponadto przetwarzamy Twoje dane, jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie Art. 6 ust.1 lit.c RODO. Przetwarzanie danych może odbywać się także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Informacje na temat odpowiednich podstaw prawnych w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Odbiorcy danych osobowych

W ramach naszej działalności współpracujemy z różnymi podmiotami zewnętrznymi. W niektórych przypadkach konieczne jest także przekazanie danych osobowych tym podmiotom zewnętrznym. Dane osobowe podmiotom zewnętrznym przekazujemy tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, jeżeli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. przekazanie danych organom podatkowym), jeżeli mamy prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w przekazywaniu lub jeżeli inna podstawa prawna pozwala na przekazanie danych. Korzystając z podmiotów przetwarzających zamówienia, przekazujemy dane osobowe naszych klientów wyłącznie na podstawie ważnej umowy o realizację zamówień. W przypadku wspólnego przetwarzania zawierana jest umowa o wspólnym przetwarzaniu.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać każdą zgodę, którą już wyraziłeś. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano do chwili wycofania zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)


JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH OPARTE JEST NA ART. 6 ABS. 1 LITR. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI Sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej konkretnej sytuacji; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W OPARCIU O NINIEJSZE REGULAMIN. OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPARTE JEST PRZETWARZANIE, ZNAJDZIESZ W NINIEJSZEJ POLITYCE OCHRONY DANYCH. JEŚLI Sprzeciwisz się, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, JEŚLI NIE MOŻEMY WYKAZAĆ SKOMPLIKOWANYCH POWODÓW PRZETWARZANIA, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ TWOJE INTERESY, PRAWA I WOLNOŚCI LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY W CELU Twierdzenia, WYKORZYSTANIA LUB OBRONY DO SKŁADANIA ROSZCZEŃ PRAWNYCH (W ZWIĄZKU Z Sprzeciwem) DO ART. 21 ust. 1 RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WSTRZYMAĆ SIĘ PRZETWARZANIU DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, W ZAKRESIE, W ZAKRESIE JEST ZWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNĄ. W PRZYPADKU Sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą już wykorzystywane w celu reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO).


Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO osobom, których to dotyczy, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia zarzucanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi istnieje bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli poprosisz o bezpośrednie przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Informacje, poprawianie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez Ciebie danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do poprawiania lub usunięcia tych danych. W tej sprawie lub w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych możesz się z nami skontaktować w każdej chwili.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz w każdej chwili skontaktować się z nami w tej sprawie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz dokładność danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas rozpatrywania masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/jest niezgodne z prawem, zamiast ich usunięcia możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale Ty potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zamiast usunięcia żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust.1 RODO, należy wyważyć Państwa i nasze interesy. O ile nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora witryny. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po zmianie adresu przeglądarki z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Wyrażamy sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niechcianych informacji reklamowych, takich jak wiadomości spamowe.
 

3. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Ciasteczka

Nasze strony internetowe korzystają z tzw. „cookies”. Pliki cookies to małe pakiety danych, które nie powodują żadnych uszkodzeń Twojego urządzenia. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub na stałe (pliki cookie trwałe). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu Twojej wizyty. Stałe pliki cookies pozostają zapisane na Twoim urządzeniu do czasu, aż je sam usuniesz lub Twoja przeglądarka internetowa automatycznie je usunie.

Pliki cookie mogą pochodzić od nas (pliki cookie pierwszej kategorii) lub od firm zewnętrznych (tzw. pliki cookie stron trzecich). Pliki cookies podmiotów zewnętrznych umożliwiają integrację w ramach stron internetowych niektórych usług podmiotów zewnętrznych (np. pliki cookies służące do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookies pełnią różne funkcje. Liczne pliki cookie są niezbędne ze względów technicznych, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do oceny zachowań użytkowników lub do celów reklamowych.

Pliki cookies niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia wybranych przez Ciebie funkcji (np. obsługi koszyka) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookies służące do pomiaru oglądalności serwisu) (pliki cookies niezbędne), przechowywane na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f RODO, chyba że podana jest inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie wolnego od błędów i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub w ogóle oraz aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Z tego oświadczenia o ochronie danych możesz dowiedzieć się, jakie pliki cookie i usługi są używane na tej stronie.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • Adres URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP (skrócony)

Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych.
Dane te zbierane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie pozbawionej błędów prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeżeli prześlesz nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu obsługi zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody.

Dane te przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust.1 lit.b RODO, o ile Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ) jeśli o to zapytano; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, aż zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności dotyczące okresów przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytania e-mailem, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoja prośba wraz ze wszystkimi wynikającymi z niej danymi osobowymi (imię i nazwisko, prośba) będzie przez nas przechowywana i przetwarzana w celu rozpatrzenia Twojej prośby. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody.

Dane te przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust.1 lit. b RODO, o ile Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ) jeśli o to zapytano; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane, które nam przesłałeś poprzez prośbę o kontakt, pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Komunikacja poprzez WhatsApp

Aby komunikować się z naszymi klientami i innymi stronami trzecimi, korzystamy między innymi z usługi komunikatora internetowego WhatsApp. Dostawcą jest WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Komunikacja odbywa się poprzez szyfrowanie typu end-to-end (peer-to-peer), które uniemożliwia WhatsApp lub innym stronom trzecim uzyskanie dostępu do treści komunikacji. WhatsApp uzyskuje jednak dostęp do metadanych tworzonych w trakcie procesu komunikacji (np. nadawca, odbiorca i godzina). Chcielibyśmy również zwrócić uwagę, że WhatsApp twierdzi, że udostępnia dane osobowe swoich użytkowników swojej spółce-matce Meta z siedzibą w USA. Dalsze szczegóły dotyczące przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności WhatsApp pod adresem: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Korzystanie z WhatsApp opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest jak najszybsza i najskuteczniejsza komunikacja z klientami, zainteresowanymi stronami oraz innymi partnerami biznesowymi i umownymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli zwrócono się o odpowiednią zgodę, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody; można je w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

Treści komunikacyjne wymieniane między Tobą a nami w WhatsApp pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności dotyczące okresów przechowywania – pozostają nienaruszone.

Firma posiada certyfikat zgodny z „Ramy ochrony danych UE-USA” (DPF). DPF to umowa pomiędzy Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w przypadku przetwarzania danych w USA. Każda firma posiadająca certyfikat DPF zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych standardów ochrony danych. Dalsze informacje można uzyskać od dostawcy, korzystając z poniższego łącza: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt00000011sfnAAA&status=Active

Korzystamy z WhatsApp w wariancie „WhatsApp Business”.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum.

Nasze konta WhatsApp ustawiliśmy tak, aby nie było automatycznego porównywania danych z książką adresową używanych smartfonów.

Zawarliśmy umowę o realizację zamówień (AVV) z wyżej wymienionym dostawcą.

Funkcja komentowania na tej stronie

W przypadku funkcji komentowania na tej stronie, oprócz Twojego komentarza, przechowywane są informacje o czasie utworzenia komentarza, Twoim adresie e-mail oraz, jeśli nie publikujesz postów anonimowo, wybraną przez Ciebie nazwą użytkownika.
Okres przechowywania komentarzy

Komentarze i powiązane z nimi dane są przechowywane i pozostają na tej stronie do czasu całkowitego usunięcia komentowanych treści lub usunięcia komentarzy ze względów prawnych (np. obraźliwych komentarzy).
Podstawa prawna

Zapis komentarzy odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy, że wyślesz nam nieformalny e-mail. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.
 

4. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z funkcji usługi analizy sieci Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizę zachowań osób odwiedzających witrynę. Operator strony internetowej otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak: Np. odsłony strony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są przypisane do odpowiedniego urządzenia użytkownika. Nie ma przypisania do identyfikatora użytkownika.

Ponadto możemy korzystać między innymi z Google Analytics. Nagrywaj ruchy myszy i przewijania oraz kliknięcia. Ponadto Google Analytics wykorzystuje różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zebranych zbiorów danych oraz wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznawanie użytkowników na potrzeby analizy zachowań użytkowników (np. pliki cookies czy odciski palców urządzenia). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej witryny są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Firma posiada certyfikat zgodny z „Ramy ochrony danych UE-USA” (DPF). DPF to umowa pomiędzy Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w przypadku przetwarzania danych w USA. Każda firma posiadająca certyfikat DPF zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych standardów ochrony danych. Dalsze informacje można uzyskać od dostawcy, korzystając z poniższego łącza: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Anonimizacja IP

Anonimizacja adresu IP Google Analytics jest aktywna. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania przez Ciebie z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Browser Plugin

Możesz uniemożliwić Google gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google Analytics obsługuje dane użytkowników, znajdziesz w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę o realizację zamówień z Google i w pełni wdrażamy rygorystyczne wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Google Ads

Operator serwisu korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach podmiotów zewnętrznych, gdy użytkownik wprowadzi określone hasła wyszukiwane w Google (targetowanie na słowa kluczowe). Ponadto reklamy targetowane mogą być wyświetlane w oparciu o dane użytkownika dostępne w Google (np. dane o lokalizacji i zainteresowania) (kierowanie na grupę docelową). Jako operatorzy stron internetowych możemy ocenić te dane ilościowo, na przykład analizując, które wyszukiwane hasła doprowadziły do ​​wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks und https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Firma posiada certyfikat zgodny z „Ramy ochrony danych UE-USA” (DPF). DPF to umowa pomiędzy Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w przypadku przetwarzania danych w USA. Każda firma posiadająca certyfikat DPF zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych standardów ochrony danych. Dalsze informacje można uzyskać od dostawcy, korzystając z poniższego łącza: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
 

5. Wtyczki i narzędzia

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na przesyłanie danych. Jeśli Mapy Google są aktywowane, Google może używać czcionek Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Kiedy uzyskujesz dostęp do Map Google, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszej oferty online oraz ułatwienie odnalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust.1 lit. TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji na urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ und https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji o tym, jak postępujemy z danymi użytkowników, znajdziesz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Firma posiada certyfikat zgodny z „Ramy ochrony danych UE-USA” (DPF). DPF to umowa pomiędzy Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w przypadku przetwarzania danych w USA. Każda firma posiadająca certyfikat DPF zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych standardów ochrony danych. Dalsze informacje można uzyskać od dostawcy, korzystając z poniższego łącza: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

6. Usługi własne

Obsługa danych kandydatów

Oferujemy Ci możliwość aplikowania do nas (np. pocztą elektroniczną, pocztą lub poprzez formularz zgłoszeniowy online). Poniżej poinformujemy Cię o zakresie, celu i sposobie wykorzystania Twoich danych osobowych zbieranych w ramach procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami prawnymi oraz że Twoje dane będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeżeli przesyłasz do nas aplikację, przetwarzamy powiązane z Tobą dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki z rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawę prawną stanowi § 26 BDSG prawa niemieckiego (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (nawiązanie umowy ogólnej) oraz – jeśli wyraziłeś zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO . Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Twoje dane osobowe będą przekazywane w naszej firmie wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie Twojej aplikacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia aplikacji przesłane przez Państwa dane zostaną zapisane w naszych systemach przetwarzania danych w celu realizacji stosunku pracy na podstawie § 26 BDSG oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Okres przechowywania danych

Jeżeli nie będziemy mogli złożyć Ci oferty pracy, odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania przesłanych przez Ciebie danych przez okres do 6 miesięcy w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) od zakończenia procesu aplikacyjnego (odrzucenie lub wycofanie aplikacji). Dane zostaną następnie usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie służy w szczególności celom dowodowym na wypadek sporu prawnego. Jeżeli okaże się, że dane będą potrzebne po upływie 6 miesięcy (np. ze względu na zbliżający się lub toczący się spór prawny), usunięcie nastąpi dopiero wtedy, gdy przestanie obowiązywać cel dalszego przechowywania.

Dłuższe przechowywanie może mieć miejsce również w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub w przypadku, gdy ustawowe obowiązki przechowywania kolidują z usunięciem.
 

Nasze występy w mediach społecznościowych

Przetwarzanie danych za pośrednictwem sieci społecznościowych

Prowadzimy publicznie dostępne profile w sieciach społecznościowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o sieciach społecznościowych, z których korzystamy.

Sieci społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter itp., zazwyczaj mogą kompleksowo analizować Twoje zachowanie użytkownika podczas odwiedzania ich strony internetowej lub strony internetowej ze zintegrowaną treścią mediów społecznościowych (np. jak przyciski lub banery reklamowe). Odwiedzenie naszej obecności w mediach społecznościowych powoduje liczne operacje przetwarzania związane z ochroną danych. Szczegółowo:

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedzasz naszą obecność w mediach społecznościowych, operator portalu społecznościowego może przypisać tę wizytę do Twojego konta użytkownika. Jednakże Twoje dane osobowe mogą być gromadzone także wówczas, gdy nie jesteś zalogowany lub nie posiadasz konta w danym portalu społecznościowym. Dane te zbierane są w tym wypadku np. poprzez pliki cookies zapisywane na Twoim urządzeniu lub poprzez rejestrację Twojego adresu IP.

Za pomocą zebranych w ten sposób danych operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których zapisywane są Twoje preferencje i zainteresowania. W ten sposób reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane wewnątrz i na zewnątrz danej obecności w mediach społecznościowych. Jeśli posiadasz konto w odpowiednim serwisie społecznościowym, reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których jesteś lub byłeś zalogowany.

Należy również pamiętać, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć wszystkich procesów przetwarzania na portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy dalsze operacje przetwarzania mogą być zatem przeprowadzane przez operatorów portali społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w regulaminach korzystania i ochronie danych osobowych poszczególnych portali społecznościowych.

podstawa prawna

Nasza obecność w mediach społecznościowych ma na celu zapewnienie jak najszerszej obecności w Internecie. Jest to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Procesy analityczne inicjowane przez portale społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które muszą określić operatorzy serwisów społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Osoba odpowiedzialna i dochodzenie praw

Jeśli odwiedzasz jeden z naszych serwisów społecznościowych (np. Facebook), my wraz z operatorem platformy mediów społecznościowych jesteśmy odpowiedzialni za operacje przetwarzania danych wywołane tą wizytą. Zasadniczo możesz skorzystać z obu swoich praw (do informacji, poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i reklamacji). nam, jak i przeciw operator danego portalu społecznościowego (np. Facebook).

Informujemy, że pomimo naszej wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych, nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych w portalach społecznościowych. Nasze możliwości zależą w dużej mierze od polityki korporacyjnej danego dostawcy.

Okres przechowywania

Dane, które zbieramy bezpośrednio za pośrednictwem mediów społecznościowych, zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie obowiązywać, złożysz wniosek o ich usunięcie, odwołasz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać . Zapisane pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu do czasu ich usunięcia. Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności dotyczące okresów przechowywania – pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych, które operatorzy sieci społecznościowych przechowują dla własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się bezpośrednio z operatorami sieci społecznościowych (np. w ich oświadczeniu o ochronie danych, patrz poniżej).

Sieci społecznościowe szczegółowo

Facebook

Mamy profil na Facebooku. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Według Facebooka zebrane dane będą przekazywane także do USA i innych krajów trzecich.

Zawarliśmy z Facebookiem umowę o wspólnym przetwarzaniu danych (Załącznik dotyczący administratora). Niniejsza umowa określa, za jakie operacje przetwarzania danych jesteśmy odpowiedzialni my lub Facebook, gdy odwiedzasz naszą stronę na Facebooku. Z umową można zapoznać się pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Możesz samodzielnie dostosować ustawienia reklam na swoim koncie użytkownika. W tym celu kliknij w poniższy link i zaloguj się: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Mamy profil na Instagramie. Dostawcą jest Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Szczegóły dotyczące sposobu postępowania z Twoimi danymi osobowymi znajdziesz w polityce prywatności Instagrama: https://help.instagram.com/519522125107875.