Ochrona danych

1. Ochrona danych w skrócie


Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące używania (przetwarzania) przez firmę VuH danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z usług świadczonych przez w/w firmę. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych, które znajduje się poniżej.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzaniem danych na tej stronie zajmuje się administrator strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej  witryny.

Jak gromadzimy Państwa dane?

Gromadzone dane są m.i.n. danymi automatycznie rejestrowanymi przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzin na stronie. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas odsłony strony).
Dane są zbierane automatycznie, gdy tylko użytkownik wejdzie na naszą stronę internetową. Dodatkowe informacje otrzymujemy  od użytkownika m.in.  podczas wypełniania formularza kontaktowego.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony. Inne dane mogą być wykorzystywane do celow statystycznych.

Jakie maja Państwo prawa w odniesieniu do swoich danych?

W każdym momencie przysluguje Państwu  prawo do bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Moga Państwo również zażądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W każdej chwili istnieje możliwość skontaktowania się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej, jeśli zainstnieja dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Mogą Państwo,  pod pewnymi warunkami zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w sekcji „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Odwiedzając naszą stronę internetową, Państwa kroki podczas surfowania mogą zostać poddane analizie statystycznej. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Jest to zazwyczaj anonimowa procedura, nie powiązana konkretnie z Państwa osobą. Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając określonych narzędzi.
Szczegółowe informacje na ten temat znajduja się  w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe


Prywatność

Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Podczas korzystania z tej witryny gromadzone będą różne dane osobowe, za pomocą których można Państwa osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy, do czego je wykorzystujemy i w jakim celu to robimy.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

VuH Verkehrsunfall-Hilfe GmbH
Dyrektor Zarządzający: Rico Nattke
Ostrower Wohnpark 1
03046 Cottbus

Telefon: +49 (0)800 - 70 97 110
E-Mail: info@vuh-brandenburg.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Panstwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Panstwo cofnąć udzieloną zgodę. Wystarczy nieformalna wiadomość wysłana do nas e-mailem. Zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do odwołania, pozostaje nienaruszona przez odwołanie.
 


Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

Jeżeli informacje przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, maja Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa sytuacji; dotyczy to również tworzenia profili uzytkownika opartych na tych przepisach. Odpowiednią podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie danych można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Jeśli wyrazaja Państwo sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (Sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania własnych danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli wyrażaja Państwo sprzeciw,  dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).Prawo odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO osoba pokrzywdzona ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje nienaruszone dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo przesłać dane, które automatycznie przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy sobie lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści witryna korzysta z protokołu SSL lub Szyfrowanie TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W każdej chwili mogą skontaktować się Panstwo z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionują Państwo dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych (na czas wyjaśniania problemu maja Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych),
  • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się/ odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
  • Jeżeli  Państwa dane nie są już potrzebne administratorowi strony, ale Państwo potrzebują ich obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania informacji osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO, Państwa i nasze interesy muszą zostać wyważone. Do czasu ustalenia, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyliscie Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być wykorzystywane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych innej osoby fizycznej, prawnej lub pod warunkiem, że rozpatrywany jest ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej


Cookies ( ciasteczka)

Wiele  stron internetowych wykorzystują tzw. pliki cookies. Ciasteczka nie wyrządzają szkód na Panstwa komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookies sprawiaja, ze prezentowana strona internetowa jest bardziej przyjazna i bezpieczna dla użytkownika. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na  Państwa komputerze i zapisywane przez  Państwa przeglądarkę.
Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Państwa wizycie. Inne pliki cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez Państwa. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie  Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty.
Pliki cookie, które są niezbędne do poprawnego funkcjonowania strony zapewniając określone funkcje (np. funkcja koszyka) są przechowywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie nam przekazuje. To są:

  • typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • adres URL strony odsyłającej
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • czas żądania serwera
  • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.
Dane są zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być rejestrowane pliki dziennika serwera.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub fax

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) zostanie przez nas zapisane i przetworzone w celu przetworzenia Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.
Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i/lub na naszych uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes w skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań.
Informacje, które Państwo przesłali nam za pośrednictwem emaili, pozostaną u nas do momentu, gdy Państwo zarzadaja ich usunięcia, cofnieta zostanie zgoda na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych.


Formularz kontaktowy

Jeżeli wysla Państwo do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego dane z niego, które tam Państwo podali, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz na wypadek dodatkowych pytan. Nie przekazujemy tych danych dalej bez Państwa zgody.
Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Mają Państwo prawo cofnąć tę zgodę  wysyłajac do nas  e-maila. Legalność operacji przetwarzania danych, które miały miejsce do odwołania, pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Funkcja komentowania na stronie

W przypadku funkcji komentowania na tej stronie, oprócz Państwa komentarzy, zostaną zapisane informacje o czasie utworzenia komentarza adresie e-mail oraz, jeśli nie publikujesz anonimowo, wybrana przez Państwa nazwa użytkownika.

Czas przechowywania komentarzy

Komentarze i powiązane dane (np. adres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie internetowej do momentu całkowitego usunięcia komentowanej treści lub usunięcia komentarzy ze względów prawnych (np. obraźliwych komentarzy).

Podstawa prawna

Przechowywanie komentarzy odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili  można odwołać każdą udzieloną zgodę. Wystarczy nieformalna wiadomość wysłana do nas e-mailem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

4. Narzędzia analityczne i reklama


Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics wykorzystuje tak zwane „ciasteczka”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.
Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na artykule 6 ustęp 1 litera f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja adresu IP

Strona posiada funkcję anonimizacji adresu IP, co oznacza, ze adres IP będzie używany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objetych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym skrócone przed przekazaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora witryny, Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Dodatek do przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku ewentualnie nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Istnieje możliwosc uniemożliwienia Google gromadzenia danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw wobec gromadzeniu danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, aby uniemożliwić gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Wyłącz Google Analytics.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Google Analytics obchodzi się z danymi użytkownika, można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie zamówienia

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień z Google i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

5. Wtyczki i narzędzia


Google Web Fonts

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczonych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Brak połączenia z serwerami Google. Państwa  przeglądarka ładuje czcionki internetowe wymagane dla Google Maps do pamięci podręcznej przeglądarki tylko wtedy, gdy aktywowana jest wtyczka Google Maps, aby poprawnie wyświetlać tekst i czcionki.
W tym celu przeglądarka, z której uzytkownik odwiedzajacy strone korzysta, musi połączyć się z serwerami Google. Daje to Google wiedzę, że dostęp do naszej strony internetowej uzyskano za pośrednictwem Twojego adresu IP. Google Web Fonts są używane w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych,  komputer użyje standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.


Google Maps

Witryna korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Panstwa adresu IP. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Używamy Google Maps w celu atrakcyjnej prezentacji naszej oferty internetowej oraz ułatwienia odnalezienia wskazanych przez nas na stronie miejsc. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.